Portobago Lane

1911 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Alan H Cohen (Trustee) and Thomas E Owens
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$744

1913 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Carole Wisman Hoy
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,344

1915 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Chun Y Tsang
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,919

1917 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Timothy O Bittinger and Rexford O Bittinger Jr
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,883

1919 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Rexford O Bittinger Jr and Judith E Bittinger
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,706

1920 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Mark J Jacobs and Becky L Jacobs
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,608

1921 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Kathleen Elliott
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,971

1922 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Dan R Nicolaisen and Diana L Nicolaisen
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,431

1923 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
David Bouchard
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,160

1924 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
Robert P Winters and Lisa F Winters
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,965

1925 Portobago Lane, Severn, MD 21076

Homeowner:
James W Iii Breedlove and Donna T Breedlove
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,437

Latest Baltimore News

BlockShopper