Georgia Avenue NE

102 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Justice Properties Llc
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,259

104 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Robert J Ruck Jr
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,804

106 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
William J Smithers
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,225

107 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
William George
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,078

109 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
William George
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,308

111 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Paul F Harris Jr and Connie L Harris
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,062

113 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Theodore F Hercha
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,888

200 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Carrie A Steen
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,433

201 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Karen Clay
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,807

202 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Natasha Wills
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,862

203 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Rich L Valenzia and Valenzia G L
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,720

204 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
William J Thompson and Robin D Thompson
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,649

205 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Ralf Hill
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,381

206 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Donald R Crist Sr and Lou A Crist
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,725

207 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Joel R Martin
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,031

208 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Malinda A Paris
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,505

209 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Ronald Barrios and Sellen F Barrios
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,062

210 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Thos M Brookbank and Brookbank R M
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$443

211 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Margaret Herd and Donald Herd
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,347

212 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Nancy J Smith
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,336

214 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Lynda L Stuck
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,405

300 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Jacqueline A Parrish and Sherl Davidson
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,379

301 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Margaret J Herd and Donald W Herd
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,788

302 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
O and #39;Donovan Charles J (Trustee)
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,334

303 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Robert R Brown and Norma L Brown
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,686

304 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Octavia Brown
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,941

305 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Richard J McCormick and Donna R McCormick
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,701

306 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Donna M Priester
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,344

307 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Susan Hood
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,116

308 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Kyong G Lee and Megan A Ford
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,044

309 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Francisco Evangelista and Irene Evangelista
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,214

310 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Gary R Thompson
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,386

311 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Nicholas Badalian
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,266

312 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Janet L Burkman
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,322

313 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Anton V Yepimakhov and Lyubov Stockert
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2,317

314 Georgia Avenue NE, Glen Burnie, MD 21060

Homeowner:
Alma O Wharran
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$1,529

Latest Baltimore News

BlockShopper