West Cold Spring Lane

11 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Joyce Forsyth
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$9,798

15 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
M Francis Gunther and David Allan Minges
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$15,382

17 West Cold Spring Lane, Unit: A, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
17 Cold Spring Llc
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$7,530

19 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Doud 3rd John H Doud Susan K
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$10,806

226 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Strathmore Associates Inc
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$5,531

301 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Mary L Eidleman
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$6,252

302 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Douglas Porter Mary V Koshland
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$6,883

304 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Elmer W and Margaret D Hardesty
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$4,529

306 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Elmer W Hardesty
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$4,529

310 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Jonathan Eldridge
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$3,415

314 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Rebecca Brasington Clark
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$6,378

701 West Cold Spring Lane, Baltimore, MD 21210

Homeowner:
Roland Springs Community Assn Inc
Last Purchase Price:
N/A
Property Taxes:
$2

Latest Baltimore News

BlockShopper