Gladstone Avenue

1201 Gladstone Avenue, Shady Side, MD 20733

Homeowner:
Snyder Gladstone LLC
Last Purchase Price:
$1,800,000 (2004)
Property Taxes:
$14,421

1235 Gladstone Avenue, Shady Side, MD 20733

Homeowner:
Frederick J Lippert IV
Last Purchase Price:
$240,000 (2012)
Property Taxes:
$2,960

1263 Gladstone Avenue, Shady Side, MD 20733

Homeowner:
Paul A. Collins, Britt A. Collins
Last Purchase Price:
$225,000 (2015)
Property Taxes:
$2,061

1275 Gladstone Avenue, Shady Side, MD 20733

Homeowner:
Linda A. Benson and Henry T. Gentry
Last Purchase Price:
$350,000 (2017)
Property Taxes:
$1,499

Latest Baltimore News

BlockShopper